PRIVACY VERKLARING

 

De website “psychischehulponline.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door psychischehulponline.nl. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.Psychischehulponline is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74446231. 

Psychischehulponline.nl garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en die gebruik maken van de diensten. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken (dit is op de website onder privacyreglement terug te vinden en wordt aan het begin van behandeling via de mail verstrekt), wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

 

Inventarisatie persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt psychischehulponline.nl digitaal “gewone persoonsgegevens” vast: naam, land van verblijfplaats, rekeningnummer, uw e-mailadres en skypenaam, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat en beschrijving van klacht.

In het kader van onze dienstverlening, legt psychischehulponline.nl digitaal “bijzondere persoonsgegevens” vast: gegevens van de (psychische) gezondheid en de klachten.

Psychischehulponline gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

Inventarisatie doelbinding

Persoonsgegevens verkregen door het invullen van het aanmeld/contactformulier op de website of via mail voorafgaand aan behandeling: naam, land van verblijfplaats, rekeningnummer, uw e-mailadres en skypenaam, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat en beschrijving van klacht.

Grondslag: in het kader van de overeenkomst en om deze overeenkomst goed uit te voeren. Persoonsgegevens verkregen via het aanmeldformulier of tijdens de behandelgesprekken worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Verwerkingen: administratie, afhandelen van betaling, checken van minimale leeftijd van 18 jaar, om diensten bij je te kunnen afleveren (online psychische behandeling).

Verwerkt door: M. Cruijssen en de evt toegewezen behandelaar.

Bewaartermijn: psychischehulponline.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. (zie kop “ bewaren persoonsgegevens”)

 

Persoonsgegevens verkregen tijdens behandeling: inhoudelijke gegevens over de klachten verstrekt door patiënt.

doel overeenkomst: om diensten bij je te kunnen afleveren (online psychische behandeling).

grondslag: de gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de overeenkomst.

verwerkingen: inhoudelijke informatie wordt op papier opgeslagen
 en achter slot en grendel bewaard.

verwerkt door: M. Cruijssen en de aan jou toegewezen behandelaar

bewaartermijn: wettelijk (WGBO) bepaald dat inhoudelijke informatie over de behandeling 20 jaar bewaard moet blijven.

 

Bewaren persoonsgegevens

Informatie die via mail, Skype, Facetime zijn besproken betreffende de behandeling worden tot 6 maanden na afronding van de behandeling bewaard (in het geval dat patiënt een her aanmelding doet binnen 6 maanden, kan er betere kwaliteit gegarandeerd worden wanneer deze data bewaard is). Daarna worden deze gegevens, voor zover het gebruikte medium dat toelaat, gewist.

In de financiële administratie blijven persoonsgegevens wel staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Van uw persoonsgegevens (naam tijdzone van verblijfplaats, rekeningnummer, uw e-mailadres en Skype naam) wordt een backup gemaakt op een beveiligde NAS en worden alleen gebruikt ten behoeve van de behandeling. Voor email gebruiken wij een beveiligde server. (let op: cliënt is zelf verantwoordelijk, van zijn kant, de privacy te waarborgen)

 

Privacy beleid andere websites
Bij psychischehulponline.nl wordt gebruikt gemaakt van andere websites en internet diensten (Skype en Facetime en mail). Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

Google analytics: de verkregen data is alleen voor het gebruik van google analytics om het website bezoek te kunnen bepalen. Deze gegevens zijn anoniem en niet terug te herleiden naar een specifieke gebruiker. Psychischehulponline.nl heeft google analytics zo ingesteld dat alleen basis (analytische) gegevens worden verzameld ten behoeve van het verbeteren van de website en is ingesteld dat er geen gegevens met google worden gedeeld.

Voor extra informatie zie:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/#?modal_active=none

 

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

 

Hosting2Go


doel: mail

Mail wordt SSL encrypted. Kijk voor verderre informatie op www.hosting2go.nl

 

Skype 

doel: beeldbellen /chatten via internet

*Skype is onderdeel van Microsoft en voldoet aan de US-EU Privacyshield.

 

FaceTime

doel: beeldbellen via internet

*Facetime is onderdeel van Facebook en voldoet aan de US-EU Privacyshield.

 

Zoom

doel: beeldbellen via internet

*Kijk voor verdere informatie over de privacyvoorwaarden op https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

 

Whatsapp

doel: chatten via internet 

*Kijk voor verdere informatie over de privacyvoorwaarden op WhatsApp.com

 

Wire 

doel: chatten of videobellen via internet 

*Kijk voor verdere informatie over de privacyvoorwaarden op https://wire.com/en/security/

 

Psychischehulponline.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. pychischehulponline.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door psychischehulponline.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@psychischehulponline.nl

psychischehulponline.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij waar mogelijk gebruik van encryptie, two-step-authenticatie en zijn we constant bezig met het verbeteren van de veiligheid en privacy. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@psychischehulponlin.nl

 

Wijzigingen
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacyreglement te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacyreglement op deze website. Bij het toestemmen van de overeenkomst vervalt automatisch een eerdere overeenkomst. Mondelingen toezeggingen zijn niet rechtsgeldig.

 

Klachten
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met www.erisietsmisgegaan.nl. Deze onafhankelijke geschillencommissie handelt de klacht af. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1

De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen cliënt en “psychischehulponline.nl”, waarin de cliënt gebruik maakt van de diensten van “psychischehulponline.nl”.

1.2

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

2. De overeenkomst

2.1

Een overeenkomst tussen u en “psychischehulponline.nl”, komt tot stand nadat uit het mail contact een positief advies is voortgekomen tot het inplannen van een intake (al dan via mail, whatsapp, skype of facetime) en u via de mail op de hoogte bent gebracht over de privacyvoorwaarden en de algemene voorwaarden en hiermee akkoord bent gegaan.

2.2

“psychischehulponline.nl” behoudt zich het recht voor deelname aan een traject te weigeren indien blijkt dat het volgen van een traject bij “psychischehulponline.nl”, niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. “psychischehulponline.nl”, stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een traject.

2.3

De cliënt kan een traject bij “psychischehulponline.nl”, volgen indien hij 18 jaar of ouder is.

2.4

De overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele periode dat er contact tussen cliënt en behandelaar is.

3. Verplichtingen van de cliënt

3.1

De cliënt garandeert dat hij/zij alle door “psychischehulponline.nl”, gestelde verplichtingen en instructies daadwerkelijk naleeft en volgt.

3.2

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor op de eigen computer opgeslagen informatie over de trajecten van “psychischehulponline.nl”, alsook voor de bewaarde berichten in het eigen e-mailsysteem/whatsapp of andere door psychischehulponline.nl gebruikte contactvormen.

4. Gegevensoverdracht

4.1

“psychischehulponline.nl”, heeft op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geheimhoudingsplicht. Het is “psychischehulponline.nl”, niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. Alleen de behandelaar die is toegewezen is tot de client heeft toegang tot de inhoudelijke informatie over de klachten.

4.2

“psychischehulponline.nl”, heeft op grond van de WGBO het recht om in noodgevallen – wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt – zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen van client met instanties die kunnen bijdragen aan de veiligheid van patient of diens omgeving. “psychischehulponline.nl”, benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat “psychischehulponline.nl”, eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.

5. Betaling

5.1

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen “psychischehulponline.nl”, en de cliënt, de gebruikelijke door “psychischehulponline.nl”, te hanteren prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst “psychischehulponline.nl” naar de betalingsvoorwaarden die op de algemene website zijn geplaatst.

5.2

De cliënt betaald voor elke sessie en voorafgaand aan de daaropvolgende sessie de kosten voor het consult. De kosten voor het consult zijn op de website te vinden.

5.3

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van “psychischehulponline.nl”, op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

6. Opzegging

6.1

Voor zowel cliënt als “psychischehulponline.nl” bestaat de mogelijkheid de behandelovereenkomst per direct op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor de cliënt om de behandelingen voort te zetten.

6.2

“psychischehulponline.nl” behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de cliënt op te zeggen, indien: (1) van de cliënt gedurende het traject niets wordt vernomen of geen reacties volgen op het initiëren van contact. (2) de cliënt zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt. (3) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1

Indien blijkt dat “psychischehulponline.nl” tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een traject. “psychischehulponline.nl” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.

7.2

“psychischehulponline.nl” is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart “psychischehulponline.nl” tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

7.3

“psychischehulponline.nl” kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene site van “psychischehulponline.nl” Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

7.4

“psychischehulponline.nl” kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik maken van de online communicatiemiddelen te weten skype, whatsapp, email en facetime.

7.5

“psychischehulponline.nl” kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene site of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.

8. Intellectuele eigendom

Het is “psychischehulponline.nl” te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden te wijzigen. “psychischehulponline.nl” kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. “psychischehulponline.nl” is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen. Client zal op de hoogte worden gesteld van deze wijzigingen.